Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu halenamiotoweuzywane.pl

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi publikacji ogłoszeń w Portalu halenamiotoweuzywane.pl, dotyczących wynajmu, kupna nowychużywanych hal namiotowych oraz ich serwisu, zwanej w dalszej części regulaminu „Ogłoszeniami”.
2. Usługodawcą jest firma Namplan 44-268 Jastrzębie Zdrój/Borynia ul. 3-Go Maja 29 tel. 32 422 67 58, prowadząca Portal halenamiotoweuzywane.pl.
3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający halenamiotoweuzywane.pl świadczenie usługi publikacji ogłoszenia poprzez wysłanie formularza „Dodaj ogłoszenie”.
4. Wysyłając formularz „Dodaj Ogłoszenie” Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
5. Portal halenamiotoweuzywane.pl zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.halenamiotoweuzywane.pl.

II. Obowiązek przestrzegania prawa
1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez halenamiotoweuzywane.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, portal ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Dane kontaktowe Klientów serwisu halenamiotoweuzywane.pl służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

III. Zamawianie usługi Ogłoszenia
1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza „Dodaj ogłoszenie”.
2. Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu „Dodaj ogłoszenie”.
3. Ogłoszenie publikowane jest w dziale Ogłoszenia przez okres 30 dni.

IV. Treść Ogłoszeń
1. Zabrania się dodawania Ogłoszeń, które:
– naruszają prawo,
– naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
– zawierają treści lub zdjęcia o charakterze erotycznym lub z jej podtekstami,
– mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
– zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla halenamiotoweuzywane.pl
2. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia (zarówno bezpłatnego jak i płatnego) narusza postanowienia niniejszego regulaminu, halenamiotoweuzywane.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia bez informowania o tym użytkownika.
3. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie (zarówno bezpłatne jak i płatne) zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, halenamiotoweuzywane.pl zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia bez informowania o tym użytkownika.

V. Bezpłatne Ogłoszenia 
1. Do zamieszczenia bezpłatnego Ogłoszenia niezbędna jest rejestracja konta użytkownika Portalu.
2. Klient ma prawo do zamieszczenia bezpłatnych Ogłoszeń, niezależnie od ilości posiadanych kont użytkowników Portalu halenamiotoweuzywane.pl.
3. W przypadku stwierdzenia, że dodawane przez Klienta bezpłatne Ogłoszenia notorycznie naruszają regulamin, portal zastrzega sobie prawo moderacji ogłoszeń Klienta przed ich emisją, do usunięcia lub zablokowania możliwości dodawania bezpłatnych Ogłoszeń poprzez konta użytkowników należących do Klienta. Decyzja odnośnie czasu na jaki zostanie nałożona blokada podejmuje halenamiotoweuzywane.pl.
VI. Płatne Ogłoszenia [wyróżnione]
1. Do zamieszczenia płatnego Ogłoszenia wyróżnionego jest wymagane posiadanie konta użytkownika Portalu halenamiotoweuzywane.pl.
2. Klient ma prawo do zamieszczenia dowolnej ilości płatnych Ogłoszeń.
3. Ogłoszenie płatne w celu emisji musi zostać zgłoszone administratorowi serwisu. Prośba musi być wysłana z adresu e-mail podanego w ogłoszeniu lub innego pozwalającego na bezpośrednią identyfikację Klienta,

VII. Cennik Ogłoszeń wyróżnionych i sposoby płatności
1. Ceny za Ogłoszenia są ustalone na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia zamieszczenia ogłoszenia.
2. Portalowi przysługuje prawo do zmiany cen zawartych w cenniku, w którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń.
3. Możliwa jest wyłącznie forma przedpłaty przelewem za ogłoszenie wyróżnione, po wcześniejszym ustaleniu ceny i czasu emisji z administratorem serwisu.

VIII. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta
1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez halenamiotoeuzywane.pl usługi Ogłoszeń.
2. Portal ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:
– Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
– Klient będzie korzystał z usługi Ogłoszenie niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
– Klient będzie działał na szkodę innych Klientów halenamiotoweuzywane.pl lub użytkowników sieci Internet.
IX. Obowiązki i odpowiedzialność portalu halenamiotoweuzywane.pl
1. Portal zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia w pełnym zakresie z należytą starannością. halenamiotoweuzywane.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
2. halenamiotoweuzywane.pl zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
3. halenamiotoweuzywane.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
– braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich
– klęsk żywiołowych,
– nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
– wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
4. halenamiotoweuzywane.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach.
5. halenamiotoweuzywane.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
6. Odpowiedzialność halenamiotoweuzywane.pl jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.

X. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana halenamiotoweuzywane.pl w formie listu e-mail na adres halenamiotowe.rybnik@gmail.com i określać:
– dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Ogłoszeń,
– dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (ID ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)
– zarzuty Klienta,
– okoliczności uzasadniające reklamację,
2. halenamiotoweuzywane.pl obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz halenamiotoweuzywane.pl przez podmioty, za które halenamiotoweuzywane.pl nie ponosi odpowiedzialności, halenamiotoweuzywane.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

XI. Postanowienia końcowe
1. Do umowy pomiędzy Klientem a halenamiotoweuzywane.pl zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a halenamiotoweuzywane.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
3. halenamiotoweuzywane.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 17.03.2016 r.